Vyhledávání
     

Informační systém regionu Blanský les-Netolicko.

Sídlo MAS
MAS Blanský les - Netolicko, o.p.s.
Mírové náměstí 208,
384 11 Netolice
e-mail: mas@netolice.cz
tel: 388 325 356
Provozní doba: pondělí – středa 9,00 – 12,00

QR kód MAS BLN

QR kód MAS BLN

Počet zobrazených stránek: 11671

Časté otázky

V této sekci budou zveřejňovány nejčastěji pokládané otázky ze strany žadatelů respektive příjemců dotace.

1. Jsem začínající zemědělský podnikatel, mohu žádat o dotaci prostřednictvím MAS ve fichi Zemědělství?

Žadatel musí podnikat minimálně 2 roky v zemědělství (u Osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele rozhoduje předpokládané datum zahájení činnosti, pokud není uvedeno, tak datum vystavení Osvědčení).

 

 

2. Z dotace si pořídím traktor, za tři roky zjistím, že bych potřeboval novější stroj, mohu ho prodat a koupit nový?

Není to možné, lhůta vázanosti projektu na účel je 5 let od podání Žádosti o proplacení.

 

 

3. Chtěli bychom modernizovat provozovnu, v současné době máme zhruba 15 zaměstnanců.

Dle pravidel je možné podpořit rozvoj podniků, které zaměstnávají méně než 10 zaměstnanců (mikropodniky).

 

4. Mám truhlárnu na území MAS, chtěl bych pořídit nové vybavení, jsem vhodným žadatelem?

Prostřednictvím fiche Řemesla a služby mohou o dotaci žádat fyzické a právnické osoby podnikatelé, které splňují podmínky pro zařazení do kategorie mikropodniků (méně než 10 zaměstnanců). Žadatel nesmí být zemědělský podnikatel.

 

 

5. V autokempu bychom chtěli vybudovat plochu pro venkovní sportovní vyžití a vyměnit staré vybavení chatek za nové, můžeme podat žádost do fiche Venkovská turistika?

Autokemp může být žadatelem, celková kapacita však může být maximálně 60 lůžek nejméně po dobu vázanosti projektu na účel (po dobu 5 let). V případě kempů se max. ubytovací kapacita vztahuje na stabilní lůžka.

 

 

6. V obci bychom chtěli provést rekonstrukci vodovodu, obec leží v CHKO.

 

 

Pokud je obec na území CHKO, není možné prostřednictvím fichí MAS podpořit projekty týkající se výstavby a rekonstrukce vodovodů, kanalizací a ČOV.

 

 

 

7. Jsme nezisková organizace, je možné si pořídit mikrobus?

 

Nákup mikrobusu je sice možný v rámci fiche Rozvoj, týká se však pouze případů, kdy je žadatelem obec či svazek obcí.

 

 

8. Pokud budu v rámci projektu potřebovat ohlášení stavby či stavební povolení, do kdy je nutné je na MAS dodat?

Jedná se o povinnou přílohu, kterou je nutné předložit již s Žádostí o dotaci.

V případě, že projekt (či jednotlivé části projektu) podléhá/jí řízení stavebního úřadu, pak je nutné dodat pravomocné a platné stavební povolení nebo Souhlas s provedením ohlášené stavby nebo čestné prohlášení žadatele, že od ohlášení stavby již uplynulo 40 dní a stavební úřad se nevyjádřil či jiné opatření stavebního úřadu, na jehož základě lze projekt realizovat.

9. Je možné platit faktury související s realizací projektu v hotovosti?

Je to možné, ale maximální výše způsobilých výdajů v rámci realizace projektu v hotovosti nesmí přesáhnout 100.000 Kč .

 

10. Můžeme uspořádat vzdělávací akce pro děti školního věku, studenty apod.?

Není to možné. Prostřednictvím fiche Vzdělávání je v současné době možné podpořit pouze vzdělávání hospodářských subjektů.

 

11. Jsem zemědělec, mohu si z dotace pořídit starší traktor?

Ne, možný je pouze nákup nového majetku.

 

12. Jsem plátce DPH, je pro mě daň uznatelným výdajem?

DPH je pro plátce DPH, stejně jako pro obce a svazky obcí nezpůsobilým výdajem.

 

13. Zakoupil jsem nové vybavení dílny, je možné dodatečně žádat o dotaci?

O dotaci není možné žádat zpětně.

14. Nestihnu dokončit projekt ve stanoveném termínu, je možné jej posunout?

 

Termín je možné prodloužit 2x. Potřetí už SZIF automaticky prodlužuje délku realizace projektu na 24 měsíců od data podpisu Dohody o poskytnutí dotace (resp. 36 měsíců v případě leasingu).

 

15. Prostory provozovny, kde chci projekt realizovat, nejsou v mém vlastnictví, mám je pouze pronajaté. Mohu přesto žádat o dotaci?

V případě realizace projektu v pronajatém objektu je nutné mít nájemní smlouvu, přičemž výpovědní lhůta nesmí být kratší než 5 let (doba vázanosti projektu na účel).

 

 

16. V žádosti o dotaci jsem uvedl částku přesahující 500.000 Kč bez DPH, udělal jsem tedy výběrové řízení s tím, že vítězná nabídka je nižší než 500.000 Kč – to znamená pod limitem pro VŘ. Musí se v tomto příkladě předkládat při proplacení na RO SZIF dokumentace k zadávacímu řízení?

Protože byla částka uvedená v projektu a v Žádosti o dotaci a zřejmě i v Dohodě nad 500 tis. Kč, potom dokumentaci ze zadávacího řízení předkládejte.

 

 

 

 

17. Mohu při realizaci projektu vyžít věcné plnění?

 

Ano, ale věcným plněním lze realizovat pouze stavební výdaje. S žádostí o proplacení výdajů projektu se v tomto případě mimo jiné předkládá stavební deník, rozpočet podle katalogu cen stavebních prací RTS, a.s., Brno (jednotlivé položky nepřekročí ceny uvedené v ceníku).

 

 

18. Abych mohl projekt zrealizovat, budu čerpat bankovní úvěr. Jsou úroky z úvěru způsobilým výdajem?

Úroky z půjček a úvěrů, stejně jako bankovní poplatky jsou nezpůsobilým výdajem.

 

 

19. Jsem zemědělec, mohu si v rámci projektu pořídit ovce z důvodu rozšíření chovu?

Nákup zvířat je nezpůsobilým výdajem.

 

20. Jsem podnikatel, chtěl bych žádat o dotaci, zpravidla v zimním období však přerušuji živnost.

V tomto případě to není možné, živnost nelze přerušit po dobu vázanosti projektu na účel (tzn. 5 let od podání Žádosti o proplacení).

21. Svazek obcí má v plánu pořídit mikrobus, je možné jej zakoupit na leasing?

V tomto případě není leasing povolenou formou financování.

 

22. Pokud nevyčerpám celou částku dotace, co se stane se zbytkem peněz?

Pokud žadatel nevyčerpá finanční prostředky, MAS o ně nepřijde, budou vráceny zpět do rozpočtu MAS a použity na projekty v dalších výzvách.

23. Je možné v rámci fiche 6 Dědictví žádat o dotaci na opravu národní kulturní památky?

Dotace není určena na výdaje do památek UNESCO a národních kulturních památek.

 

24. V rámci fiche 7 Vzdělávání bychom chtěli realizovat projekt, který by zahrnoval kurzy pro účetní, stačí když bude počet účastníků cca 10?

Jednu vzdělávací akci v rámci vzdělávacího projektu musí absolvovat nejméně 12 přihlášených účastníků (výjimkou mohou být kurzy zaměřené na výpočetní techniku, kde je stanovena minimální hranice 6 přihlášených účastníků). V případě, že se akce zúčastní méně účastníků než stanovený limit, nebude příslušná akce proplacena.

 

25. Je možné v rámci fiche 7 Vzdělávání zahrnout do způsobilých výdajů náklady na dopravu účastníků?

Doprava účastníků vzdělávací aktivity (kromě dopravy v rámci exkurze) je nezpůsobilým výdajem.