Vyhledávání
     

Informační systém regionu Blanský les-Netolicko.

Sídlo MAS
MAS Blanský les - Netolicko, o.p.s.
Mírové náměstí 208,
384 11 Netolice
e-mail: mas@netolice.cz
tel: 388 325 356
Provozní doba: pondělí – středa 9,00 – 12,00

QR kód MAS BLN

QR kód MAS BLN

Počet zobrazených stránek: 12147

Podpora v letech 2007-2013

V letech 2007 - 2013 bude mít Česká republika jedinečnou možnost získat z rozpočtu Evropské unie nemalé finanční prostředky pro financování svého dalšího rozvoje. Je připravena zcela nová architektura operačních programů a strukturálních fondů, ze kterých budou moci různé subjekty čerpat podporu pro svoje projektové záměry.


Abyste se zvládli orientovat ve světě dotací a podpor seznámíme Vás v následujícím textu se strukturou strukturálních fondů pro období 2007-2013.


Politika rozvoje venkova


EAFRD - Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova je určen k financování "Programu rozvoje venkova" - zaměřeno na podporu zemědělství, lesnictví a venkovského prostoru. Podporované oblasti:


Osa I - Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví


Osa II - Zlepšování životního prostředí a krajiny


Osa III - Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova


Osa IV - Leader


Politika hospodářské a sociální soudržnosti


Na základě definovaných cílů a priorit Národního rozvojového plánu České republiky pro období 2007-2013 a Národního strategického referenčního rámce připravila Česká republika pro využívání fondů Evropské unie v letech 2007-2013 celkem 24 operačních programů pro nově koncipované 3 Cíle Politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU.


Tyto operační programy budou financovány ze strukturálních fondů - ERDF (Evropský fond regionálního rozvoje), ESF (Evropský sociální fond), FS (Fond soudržnosti).


Cíl 1 "Konvergence"


OP Podnikání a inovace


OP Životní prostředí


OP Doprava


OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost


OP Výzkum a vývoj pro inovace


OP Lidské zdroje a zaměstnanost


Integrovaný operační program


Regionální operační programy


Cíl 2 "Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost"


OP Praha - Konkurenceschopnost


OP Praha - Adaptabilita


Cíl 3 "Evropská územní spolupráce"


OP Přeshraniční spolupráce


OP Meziregionální spolupráce


OP Nadnárodní spolupráce


více na http://www.strukturalni-fondy.cz


Kromě výše uvedených fondů budou subjekty ze soukromého i veřejného sektoru využívat finanční prostředky z regionálních zdrojů - krajských úřadů a dále z prostředků nadací, fondů atd.


Pro aktuální informace o operačních programech, možnostech financování a aktuálních výzvách sledujte naše stránky nebo nás Kontaktujte