Slosovatelný dotazník „Jak se Vám žije ve Vaší obci?“

dotazník k nové Integrované strategii rozvoje území (2014 – 2020)MAS Blanský les - Netolicko o.p.s.

Vyplňte a vyhrajte! Dotazníky jsou slosovatelné. Vyplněním tohoto dotazníku velmi pomůžete při rozvoji Vašeho území a můžete tak pomoci zlepšit aktuální stav Vaší obce, aby se i Vám samotnému v ní žilo lépe. Dotazníky budou využity pouze ke zpracování strategie a nebudou jiným způsobem využívány. Dotazníky jsou anonymní, prosíme Vás pouze o vyplnění základních orientačních údajů. Tento dotazník je možné vyplnit online na webových stránkách www.mas-netolice.cz. Dotazník vyplníte výběrem z nabízených možností a případně zápisem podle vlastní volby. Použít lze jen žlutě podbarvená pole.

Jste: Věk: Obec, kde žijete: Jste:

1. Co se Vám ve Vašem bydlišti líbí (můžete vybrat více možností)

celkový vzhled obce upravené veřejné prostranství dobré mezilidské vztahy
dobré vedení obce dostupnost a spoje zachovalá okolní příroda
nabídka volnočasových aktivit kulturní akce cesty a silnice
vodovod, kanalizace a osvětlení pracovní příležitosti občanské vybavení (např. pošta, zdravotní péče…)
jiné (vypište):

2. Co se Vám naopak ve Vašem bydlišti nelíbí? Na co si myslíte, že by se měla obec zaměřit v první řadě (můžete vybrat více možností, maximálně 5x ano, nelíbí)

celkový vzhled obce upravené veřejné prostranství dobré mezilidské vztahy
dobré vedení obce dostupnost a spoje zachovalá okolní příroda
nabídka volnočasových aktivit kulturní akce, festivaly, koncerty, slavnosti... chodníky, cesty a silnice
vodovod, kanalizace a osvětlení pracovní příležitosti občanské vybavení (např. pošta, zdravotní péče…)
jiné (vypište):

3. Snažíte se nějakým způsobem změnit to, co se Vám v obci a okolí nelíbí? (vyberte z možností)

jiné (vypište):

4. Dojíždíte denně za prací? (vyberte z možností)

5. Je ve Vašem bydlišti dobře dostupná zdravotní služba? (vyberte z možností)

6. Jste s kvalitou a rozsahem zdravotní služby spokojeni? (vyberte z možností)

7. Je ve Vašem bydlišti (příp. v blízkosti) poskytována nějaká sociální služba (např. pečovatelská služba, nízkoprahová zařízení, domovy pro seniory…) Je její nabídka: (vyberte z možností)

8. Jakou sociální službu byste uvítal/a? (vypište):

vypište:

9. Jaká je ve Vašem bydlišti nabídka služeb (pošta, obchody, kadeřnictví…)? (vyberte z možností)

10. Jakou službu, která v současné době v obci není, byste uvítal/a? (vypište)

vypište:

11. Myslíte si, že okolí Vašeho bydliště má potenciál pro rozvoj cestovního ruchu? Pokud ano, jmenujte památky, případně lokality nebo služby, o kterých si to myslíte.

vypište:

12. Jaká je nabídka volnočasových aktivit ve Vaší obci či městě?

a) nabídka pro děti a mládež: (vyberte z možností)

b) pro dospělé a seniory: (vyberte z možností)

Uvítal/a bych volnočasové aktivity:

vypište:

13. Jaká je dostupnost předškolního a základního školství v místě (v obci či v regionu)? (vyberte z možností)

14. Co byste uvítal/a v oblasti předškolního a základního školství?

vypište:

15. Využíváte ve své obci či městě dopravní obsluhu (zajištěné spoje místní dopravy, dálkové spoje, vlakovou dopravu apod.)? (vyberte z možností)

16. Vnímáte životní prostředí ve Vašem bydlišti jako: (vyberte z možností)

17. Jak by se dala jeho kvalita zlepšit? Vypište (např. výstavbou čističky odpadních vod, obchvatem obce, plynofikací…)

vypište:

18. Jak získáváte informace o dění v obci? (vyberte z možností)

odebíráte (kupujete) obecní zpravodaj hledáte informace na vývěskách získáváte informace na internetu informace získáváte od druhých nezajímáte se o dění v obci
jinak - vypište:

19. Myslíte si, že Vaše obec čerpá dotace v dostatečné míře? (vyberte z možností)

20. Zaznamenal jste nějaký osobní užitek z dotace získané obcí nebo jiným subjektem (např. opravu budovy knihovny, kterou využíváte, školení, kterého jste se účastnil/a….)? (vyberte z možností)

Pokud ano, jakou /vypište)

Velice Vám děkujeme za čas, který jste věnovali vyplnění tohoto dotazníku.

Kontakt pro možnost slosování:

email: tel.: